La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 21/2018

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA.Despeses de personal, exercici 2016

Informe 20/2018

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Despeses de personal, exercici 2016

Informe 19/2018

Departament de Governació i Relacions Institucionals. Despeses de personal, exercici 2015

Informe 18/2018

Gestió d'actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2011-2014

Informe 17/2018

Reestructuració del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010-2016