La Sindicatura de Comptes de Catalunya

Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 + Llegir-ne més

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 11/2016

Agència Catalana de l'Aigua. Exercicis 2011, 2012 i 2013

Informe 10/2016

Autoritat Catalana de la Competència. Exercici 2014

Informe 9/2016

Despeses dels ajuntaments executades sense crèdit pressupostari. Exercici 2013

Informe 8/2016

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Exercicis 2010, 2011 i 2012, Resolució 236/X del Parlament

Informe 7/2016

Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Exercici 2013