Article 34. Marc pluriennal d'activitats i 35. Programa anual d'activitats Article 34. Marc pluriennal d'activitats i 35. Programa anual d'activitats

Article 33. Marc pluriennal d'activitats
1. El Ple de la Sindicatura ha d'aprovar el marc pluriennal d'activitats, el qual ha de recollir una previsió a tres anys vista dels criteris de selecció i de l'abast dels informes, que s'han de tenir en compte per elaborar els programes anuals d'activitats.
2. El marc pluriennal d'activitats té caràcter indicatiu. Qualsevol modificació dels criteris de selecció i de l'abast dels informes fixats s'haurà de justificar.
3. El marc pluriennal d'activitats s'ha d'actualitzar anualment amb la incorporació d'un exercici nou i l'actualització dels dos anteriors.


Article 34. Programa anual d'activitats
El Programa anual d'activitats és la relació dels informes de fiscalització que la Sindicatura preveu d'elaborar durant l'any i dels que preveu finalitzar dels programats en anys anteriors.