Trameses relacionades amb els treballs de fiscalització Trameses relacionades amb els treballs de fiscalització

Aquest apartat conté informació sobre els tràmits que poden portar a terme les entitats del sector públic local per trametre documentació relativa als treballs de fiscalització que duu a terme la institució. Tota la informació es tramet telemàticament mitjançant la plataforma EACAT, extranet de les administracions catalanes.
Els ens fiscalitzats poden trametre telemàticament a la Sindicatura de Comptes:
 
-Escrit d'al·legacions a un projecte d'informe: La Sindicatura ha de trametre els seus projectes d'informe a l'ens fiscalitzat perquè aquest presenti les al·legacions que consideri pertinents, d'acord amb el que disposen la Llei 18/2010 i el Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes.
 
-Resposta a les peticions d'informació (circularitzacions) de la Sindicatura: En la realització dels treballs de fiscalització, la Sindicatura pot sol·licitar informació diversa relacionada amb l'activitat de l'ens fiscalitzat.
 
-Resposta als qüestionaris de la Sindicatura: La Sindicatura ha dissenyat una aplicació web per respondre els qüestionaris en els quals se sol·licita informació relacionada amb un treball de fiscalització concret. Els ens han d'omplir el qüestionari accedint a aquesta aplicació web i després generar un fitxer pdf amb el qüestionari completat que s'haurà de trametre a la Sindicatura via EACAT.
 
  Accés a l'aplicació web