La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe de fiscalització del Síndic de GreugesBarcelona, 27 d’octubre de 2021

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 16/2021, relatiu al Síndic de Greuges, exercici 2019.

L’informe sobre el Síndic és una fiscalització limitada que ha inclòs la revisió de la liquidació del pressupost, de les despeses de personal i de la contractació administrativa portada a terme l’exercici 2019 per aquesta institució, a la qual l’Estatut encomana la protecció i la defensa dels drets i les llibertats constitucionals i estatutaris.

Amb aquest informe sobre el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes haurà fiscalitzat totes les institucions de la Generalitat de rang estatutari, un cop publicats els informes sobre el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (3/2012) i sobre el Consell de Garanties Estatutàries (31/2013). La Sindicatura ha fiscalitzat l’Oficina Antifrau de Catalunya, mitjançant els informes 6/2018 i 20/2020, aquest darrer a petició del Parlament de Catalunya.

El treball sobre el Síndic de Greuges ha estat elaborat pel departament G de la Sindicatura, dirigit pel síndic major, Jaume Amat.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 27/2021

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2019

Informe 26/2021

Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Exercici 2019

Informe 25/2021

Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. Exercici 2018

Informe 24/2021

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Exercici 2018

Informe 23/2021

Consorci Sanitari Integral. Seguiment de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2019