La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe relatiu a la Fundació Institut de Formació Contínua de la UB (IL3-UB)Barcelona, 9 de juny de 2021

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat l’informe 5/2021, relatiu a la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), exercici 2018, que ha estat tramès al Parlament de Catalunya per a la seva tramitació.

Es tracta d’un informe de fiscalització limitada que s’ha centrat en la revisió del Compte de resultats i del compliment de la legalitat en els àmbits comptable, pressupostari, de personal i de contractació de l’IL3, fundació dependent de la UB que té com a finalitat garantir la formació dels ciutadans al llarg de la seva vida en tots els àmbits de la UB.

L’informe ha estat elaborat pel departament sectorial D de la Sindicatura, sota la direcció del síndic Jordi Pons i Novell.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2021

Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercici 2017

Informe 14/2021

Institut Català Internacional per la Pau. Exercici 2019

Informe 13/2021

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2018 i 2019

Informe 12/2021

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Exercici 2019

Informe 11/2021

Aeroports Públics de Catalunya, SLU. Exercici 2018