La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura de Comptes publica quatre informes de fiscalització de l'àmbit localBarcelona, 7 de juliol de 2021

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat l'informe 6/2021, relatiu a Aigües d'Osona, SA, exercici 2018; l'informe 7/2021, relatiu a Depuradores d'Osona, SL, exercici 2018; l'informe 8/2021, relatiu a Recollida de Residus d'Osona, SL, exercici 2018, i l'informe 9/2021, sobre el control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus en municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017. Els quatre informes han estat tramesos al Parlament de Catalunya per a la seva tramitació.

Els informes 6/2021, 7/2021 i 8/2021 són treballs de fiscalització limitada referents a tres empreses amb participació majoritària del Consell Comarcal d'Osona que tenen per objecte prestar els serveis d'abastament d'aigua, de depuració de les aigües residuals i de recollida de residus als municipis de la comarca d'Osona.

L'informe 9/2021 s'ha centrat a analitzar l'activitat de control duta a terme durant el 2017 per aquells municipis amb població superior a 20.000 habitants que en aquell exercici prestaven qualsevol dels serveis públics de neteja viària, recollida i transport de residus o deixalleria mitjançant un contracte de gestió de serveis en la modalitat de concessió.

Aquests informes han estat elaborats pels departaments E i F de la Sindicatura, dirigits pels síndics Joan-Ignasi Puigdollers i Miquel Salazar, que en el Ple de la Sindicatura de Comptes són els encarregats de la fiscalització del sector públic local.

    

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2021

Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercici 2017

Informe 14/2021

Institut Català Internacional per la Pau. Exercici 2019

Informe 13/2021

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2018 i 2019

Informe 12/2021

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Exercici 2019

Informe 11/2021

Aeroports Públics de Catalunya, SLU. Exercici 2018