Organització interna Organització interna

La Sindicatura s'organitza en set departaments sectorials, cada un dels quals està dirigit per un síndic o síndica i format per un equip d'auditors, ajudants d'auditor i personal de suport, supervisats i coordinats per un auditor supervisor.

Els set departaments tenen encomanada la fiscalització de les diferents àrees temàtiques objecte de control amb la distribució següent:

 

Departament sectorial A  (Generalitat)

Síndica titular: Sra. Emma Balseiro Carreiras

 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 • Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
 • Departament d'Interior
 • Departament de Justícia
 • Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran
   

 

Departament sectorial B  (Generalitat)

Síndic titular: Sr. Miquel Salazar Canalda

 • Departament d'Empresa i Coneixement, excepte Secretaria d'Universitats i Recerca
 • Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU
 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, excepte Secretaria d'Afers Socials i Famílies, Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut i Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
   

 

Departament sectorial C  (Generalitat)

Síndic titular: Sr. Jaume Amat i Reyero

 • Departament de Salut
 • Secretaria d'Afers Socials i Famílies
 • Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut
 • Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
   

 

Departament sectorial D  (Generalitat)

Síndic titular: Sr. Jordi Pons i Novell

 • Departament de Cultura
 • Departament d'Ensenyament
 • Departament de la Presidència, excepte Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran
 • Secretaria d'Universitats i Recerca
 • Universitats públiques de Catalunya
   

Departament sectorial E  (Sector local 1)

Síndic titular: H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

 • Compte general de les corporacions locals
 • Ajuntaments i ens dependents
 • Entitats municipals descentralitzades
   

 

Departament sectorial F  (Sector local 2)

Síndic titular: Sr. Miquel Salazar Canalda

 • Diputacions
 • Consells comarcals
 • Entitats metropolitanes
 • Mancomunitats
 • Fundacions d'àmbit local
 • Consorcis d'àmbit local
 • Altres societats supramunicipals
   

Departament sectorial G  (síndic major)

Síndic titular: Sr. Jaume Amat i Reyero

 • Comptabilitat electoral
 • Compte general de la Generalitat de Catalunya
 • Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
 • Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, excepte Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
 • Entitats estatutàries i els òrgans superiors de consulta i assessorament del Govern i del Parlament
 • Fiscalitzacions especials
 • Fiscalitzacions interdepartamentals
 • Partits polítics i entitats vinculades
 • Persones públiques corporatives
   

 

També serà competència de cadascun dels set departaments qualsevol organisme autònom, empresa pública o ens que depengui dels esmentats anteriorment.