Organització interna Organització interna

La Sindicatura s'organitza en set departaments sectorials, cada un dels quals està dirigit per un síndic o síndica i format per un equip d'auditors, ajudants d'auditor i personal de suport, supervisats i coordinats per un auditor supervisor.

Els set departaments tenen encomanada la fiscalització de les diferents àrees temàtiques objecte de control amb la distribució següent:

 

Departament sectorial A  (Generalitat)

Síndica titular: Sra. Emma Balseiro Carreiras

  • Departament  d’Acció  Climàtica,  Alimentació  i  Agenda Rural,  excepte  Secretaria d’Acció Climàtica
  • Departament d’Interior
  • Departament de Justícia
  • Departament  de  la  Vicepresidència  i  de  Polítiques  Digitals  i  Territori,  excepte Secretaria de Territori i Mobilitat
  • Secretaria d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran
  • Secretaria d’Administració i Funció Pública

 

Departament sectorial B  (Generalitat)

Síndic titular: Sr. Miquel Salazar Canalda

  • Departament d’Empresa i Treball
  • Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
  • Institut Català del Sòl
  • Secretaria d’Acció Climàtica
  • Secretaria de Territori i Mobilitat

 

Departament sectorial C  (Generalitat)

Síndic titular: Sr. Jaume Amat i Reyero

  • Departament de Drets Socials
  • Departament d’Igualtat i Feminismes
  • Departament de Salut

 

Departament sectorial D  (Generalitat)

Síndic titular: Sr. Jordi Pons i Novell

  • Departament de Cultura
  • Departament d’Educació
  • Departament de la Presidència, excepte Secretaria d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran i Secretaria d’Administració i Funció Pública
  • Departament de Recerca i Universitats
  • Universitats públiques de Catalunya

Departament sectorial E  (Sector local 1)

Síndic titular: H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

  • Compte general de corporacions locals
  • Ajuntaments i ens dependents
  • Entitats municipals descentralitzades

 

Departament sectorial F  (Sector local 2)

Síndic titular: Sr. Miquel Salazar Canalda

  • Diputacions
  • Consells comarcals
  • Entitats metropolitanes
  • Mancomunitats
  • Fundacions d'àmbit local
  • Consorcis d'àmbit local
  • Altres societats supramunicipals
     

Departament sectorial G  (síndic major)

Síndic titular: Sr. Jaume Amat i Reyero

  • Comptabilitat electoral
  • Compte general de la Generalitat de Catalunya
  • Departament d’Acció Exterior i Govern Obert
  • Departament d’Economia i Hisenda,  excepte  Infraestructures  de  la  Generalitat  de Catalunya, SAU
  • Entitats  estatutàries  i  òrgans  superiors  de  consulta  i  assessorament  del  Govern  i  del Parlament
  • Fiscalitzacions especials
  • Fiscalitzacions interdepartamentals
  • Partits polítics i entitats vinculades
  • Persones públiques corporatives

 

També serà competència de cadascun dels set departaments qualsevol organisme autònom, empresa pública o ens que depengui dels esmentats anteriorment.