Què és? Què és?

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes i de la gestió econòmica del sector públic de Catalunya que, d'acord amb la llei, inclou:  

  

- L'Administració de la Generalitat de Catalunya i els organismes i entitats que en depenen.
- L'Administració local de Catalunya i els organismes i entitats que en depenen.
- Les entitats dependents, participades o finançades majoritàriament, de forma directa o indirecta, per la Generalitat de Catalunya i per les administracions locals.
- Les universitats públiques de Catalunya.
- Altres entitats que determinin les lleis del Parlament de Catalunya i els ens que en depenen, les corporacions locals i els seus organismes i ens dependents i les universitats públiques de Catalunya.
 

La llei atribueix també a la Sindicatura competències per fiscalitzar els partits polítics i les seves fundacions i associacions, i la comptabilitat dels processos electorals l'àmbit dels quals se circumscrigui a Catalunya.

La Sindicatura de Comptes és un òrgan previst a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (articles 80 i 81), i les seves funcions estan regulades per la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Depèn orgànicament del Parlament de Catalunya i exerceix les seves funcions per delegació d'aquest amb plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària.