Incompliments del retiment del Compte general a la Sindicatura de Comptes Incompliments del retiment del Compte general a la Sindicatura de Comptes

La Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableix la seva llei reguladora, ha de fer pública, en el seu lloc web, la relació de les corporacions locals que han incomplert l'obligació de trametre el Compte general en els termes establerts per l'article 41.4 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes.

 

La informació es presenta separada per tipus d'ens i es troba actualitzada al dia.

 

 

Exercici

Províncies Comarques Entitats metropolitanes Mancomunitats de municipis Municipis Entitats municipals descentralitzades

2020

               

2019

               

2018

                 

2017

               

2016