Tramesa dels acords contraris a objeccions dels òrgans interventors Tramesa dels acords contraris a objeccions dels òrgans interventors

Els ens del sector públic local compleixen amb la tramesa, al Tribunal de Comptes, dels acords i les resolucions contraris a les objeccions formulades pels òrgans interventors i les anomalies detectades en matèria d'ingressos, prevista a l'article 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, enviant aquesta informació directament a la Sindicatura de Comptes mitjançant la plataforma EACAT.
 
Amb aquesta finalitat, la Sindicatura ha creat una aplicació web per gestionar la tramesa telemàtica dels acords i resolucions contraris a objeccions dels òrgans interventors:
 
  Accés a l'aplicació web