The Audit Office, in 2 minutes

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Welcome to the Sindicatura de Comptes de Catalunya, the Public Audit Office for Catalonia, an institution set up under Catalonia's Statute of Autonomy of 1979 and the external auditor of the accounts, financial management and efficiency of the Government of Catalonia (Generalitat), local government and the rest of Catalonia's public sector. The way the functions of the Public Audit Office are defined in the Statute of Autonomy currently in force emphasises the essential characteristics of our institution: it is an audit institution because its role is to audit the monetary and financial management of public entities, verify their compliance with the law and evaluate the efficiency and effectiveness of their operations; it undertakes external audits because it acts independently of the Government and, although it does report to Parliament, it has full organisational, functional and budgetary autonomy; and its powers cover the entire public sector of Catalonia, composed of the Catalan Government, local government, and all the organisations controlled by them.

 + Read more

News News

Les corporacions locals ja poden retre el Compte general de l'exercici 2018 a la Sindicatura de Comptes

La documentació s'ha d'enviar a la institució fiscalitzadora degudament tramitada i aprovada abans del 15 d'octubre

Barcelona, 9 de maig de 2019

 

Els ens locals ja poden retre el Compte general de l’exercici 2018 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

El Compte general, un cop aprovat pel Ple, s’ha d’enviar a la Sindicatura en suport informàtic en els formats establerts en l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes, del 8 de març del 2016, relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de trametre el Compte general per mitjans telemàtics incloent els ens dependents, adscrits i vinculats que formen part de l’àmbit subjectiu del Compte general de l’ens local.

Tota la informació necessària per portar a terme l’elaboració, validació i tramesa dels comptes corresponents a l’exercici 2018 es pot trobar a l’apartat de corporacions locals de la pàgina web de la Sindicatura.

Els ens locals catalans (diputacions, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis, ajuntaments i entitats municipals descentralitzades) han d’aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 abans de l’1 d’abril, tràmit amb què s’inicia el procés d’elaboració del Compte general, integrat pels comptes i estats regulats en la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local (ICAL).

Una vegada aprovada la liquidació del pressupost, correspon a la Intervenció formar el Compte general i al president de la corporació sotmetre’l a informe de la Comissió Especial de Comptes abans de l’1 de juny. Posteriorment, prèvia exposició pública, el Ple de la corporació ha d’aprovar el Compte general abans de l’1 d’octubre.

En compliment de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, les corporacions locals han de retre el Compte general de l’exercici 2018 degudament aprovat i amb tota la informació requerida abans del 15 d’octubre d’enguany.

La Sindicatura recorda la importància de trametre el Compte general de forma correcta, completa i en termini per no incórrer en causa de suspensió del lliurament de les subvencions o transferències amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, ni de l’eventual retenció dels lliuraments a compte i les bestretes i liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’Estat a les quals tingui dret l’ens local.

 

Latest reports Latest reports

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019

Informe 18/2019

Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017