The Audit Office, in 2 minutes

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Welcome to the Sindicatura de Comptes de Catalunya, the Public Audit Office for Catalonia, an institution set up under Catalonia's Statute of Autonomy of 1979 and the external auditor of the accounts, financial management and efficiency of the Government of Catalonia (Generalitat), local government and the rest of Catalonia's public sector. The way the functions of the Public Audit Office are defined in the Statute of Autonomy currently in force emphasises the essential characteristics of our institution: it is an audit institution because its role is to audit the monetary and financial management of public entities, verify their compliance with the law and evaluate the efficiency and effectiveness of their operations; it undertakes external audits because it acts independently of the Government and, although it does report to Parliament, it has full organisational, functional and budgetary autonomy; and its powers cover the entire public sector of Catalonia, composed of the Catalan Government, local government, and all the organisations controlled by them.

 + Read more

News News

La Sindicatura publica un informe d'anàlisi dels comptes de les entitats del sector públic no administratiu de la GeneralitatBarcelona, 3 d’abril 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament de Catalunya l’informe 1/2019, corresponent a una anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, dels exercicis 2015 i 2016.

El treball està adreçat a donar una visió global de les entitats que formen part del sector públic no administratiu de la Generalitat, és a dir, el subsector empresarial i els consorcis i les fundacions amb participació majoritària directa o indirecta de la Generalitat.

L’informe conté quatre grans apartats dedicats a l’anàlisi institucional i a l’anàlisi dels estats financers, de la liquidació del pressupost i del personal de les entitats objecte d’estudi, amb dades individuals i agregades.

L’estudi ha anat a càrrec del departament sectorial G de la Sindicatura, que dirigeix el síndic major, Jaume Amat.

 

Latest reports Latest reports

Informe 12/2019

Gestió de Serveis Sanitaris. Exercici 2016

Informe 10/2019

Departament de Justícia. Contractació administrativa, exercici 2016

Informe 11/2019

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2017

Informe 9/2019

Consorci per a la Normalització Lingüística. Exercici 2016

Informe 8/2019

Agència Catalana de Turisme. Exercici 2017