The Audit Office, in 2 minutes

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Welcome to the Sindicatura de Comptes de Catalunya, the Public Audit Office for Catalonia, an institution set up under Catalonia's Statute of Autonomy of 1979 and the external auditor of the accounts, financial management and efficiency of the Government of Catalonia (Generalitat), local government and the rest of Catalonia's public sector. The way the functions of the Public Audit Office are defined in the Statute of Autonomy currently in force emphasises the essential characteristics of our institution: it is an audit institution because its role is to audit the monetary and financial management of public entities, verify their compliance with the law and evaluate the efficiency and effectiveness of their operations; it undertakes external audits because it acts independently of the Government and, although it does report to Parliament, it has full organisational, functional and budgetary autonomy; and its powers cover the entire public sector of Catalonia, composed of the Catalan Government, local government, and all the organisations controlled by them.

 + Read more

News News

La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de l'Institut Català de la SalutBarcelona, 2 de maig de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 4/2019, relatiu a l'Institut Català de la Salut (ICS), exercici 2015.

L'informe, de fiscalització limitada, inclou la revisió de la Liquidació del pressupost de l'ICS de l'exercici 2015 i la revisió del compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de contractació i de retribucions del personal.

L'ICS va ser creat l'any 1983 com a entitat gestora dels serveis sanitaris propis de la Generalitat i dels transferits de la Seguretat Social. Presta serveis sanitaris en vuit hospitals a una població aproximada de sis milions de persones en tot el territori de Catalunya.

L'any 2015, el pressupost de l'ICS era de 2.616,87 M¿. A 31 de desembre del 2015, el Romanent de tresoreria era negatiu per 29,96 M¿.

El treball de fiscalització ha estat elaborat pel departament sectorial C, sota la direcció del síndic major, Jaume Amat.
 

Latest reports Latest reports

Informe 12/2019

Gestió de Serveis Sanitaris. Exercici 2016

Informe 10/2019

Departament de Justícia. Contractació administrativa, exercici 2016

Informe 11/2019

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2017

Informe 9/2019

Consorci per a la Normalització Lingüística. Exercici 2016

Informe 8/2019

Agència Catalana de Turisme. Exercici 2017