The Audit Office, in 2 minutes

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Welcome to the Sindicatura de Comptes de Catalunya, the Public Audit Office for Catalonia, an institution set up under Catalonia's Statute of Autonomy of 1979 and the external auditor of the accounts, financial management and efficiency of the Government of Catalonia (Generalitat), local government and the rest of Catalonia's public sector. The way the functions of the Public Audit Office are defined in the Statute of Autonomy currently in force emphasises the essential characteristics of our institution: it is an audit institution because its role is to audit the monetary and financial management of public entities, verify their compliance with the law and evaluate the efficiency and effectiveness of their operations; it undertakes external audits because it acts independently of the Government and, although it does report to Parliament, it has full organisational, functional and budgetary autonomy; and its powers cover the entire public sector of Catalonia, composed of the Catalan Government, local government, and all the organisations controlled by them.

 + Read more

News News

La Sindicatura publica l'informe sobre el Compte general de les corporacions locals

El 69% dels ens locals de Catalunya van presentar els comptes del 2017 a l'òrgan fiscalitzador dins del termini legal

Barcelona, 10 de juliol de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat l’informe del Compte general de les corporacions locals corresponent a l’exercici 2017.

El treball té per objecte avaluar el grau de retiment dels comptes dels ens locals dins del termini que estableix la legislació, el 15 d’octubre de l’any següent al del tancament de l’exercici. La Sindicatura també verifica en aquest informe si els comptes lliurats inclouen tots els estats comptables previstos per la normativa, si es presenten els comptes de tots els ens integrants d’un mateix grup local i si el Compte general ha estat degudament aprovat i tramès a l’òrgan fiscalitzador.

L’informe 7/2019 posa de manifest que el 69% dels ens locals van presentar el Compte general a la Sindicatura dins del termini legal, el que equival a un total de 775 dels 1.127 ens registrats a Catalunya l’any 2017. D’aquests 775 comptes retuts, 81 es van lliurar de forma incompleta.

Les dades representen una lleugera millora respecte al grau de retiment dels comptes de l’exercici anterior, en bona part motivada per l’increment dels comptes lliurats per les mancomunitats de municipis, els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades.

L’elaboració de l’informe sobre el Compte general de les corporacions locals correspon al departament sectorial E de la Sindicatura, dirigit pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers.

 

Latest reports Latest reports

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017