The Audit Office, in 2 minutes

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Welcome to the Sindicatura de Comptes de Catalunya, the Public Audit Office for Catalonia, an institution set up under Catalonia's Statute of Autonomy of 1979 and the external auditor of the accounts, financial management and efficiency of the Government of Catalonia (Generalitat), local government and the rest of Catalonia's public sector. The way the functions of the Public Audit Office are defined in the Statute of Autonomy currently in force emphasises the essential characteristics of our institution: it is an audit institution because its role is to audit the monetary and financial management of public entities, verify their compliance with the law and evaluate the efficiency and effectiveness of their operations; it undertakes external audits because it acts independently of the Government and, although it does report to Parliament, it has full organisational, functional and budgetary autonomy; and its powers cover the entire public sector of Catalonia, composed of the Catalan Government, local government, and all the organisations controlled by them.

 + Read more

News News

Publicats els informes sobre l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci per a la Normalització LingüísticaBarcelona, 24 de juliol de 2019

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament dos nous informes de fiscalització, relatius a l'Agència Catalana de Turisme i al Consorci per a la Normalització Lingüística.

L'informe 8/2019, sobre l'Agència Catalana de Turisme, té per objecte analitzar si l'aplicació dels recursos procedents de l'Impost sobre estades en establiments turístics s'ha fet d'acord amb les finalitats que preveu la normativa. L'Agència és una entitat de dret públic que ajusta la seva activitat al dret privat, i la seva missió és promocionar Catalunya com a destinació turística de referència internacional. L'exercici fiscalitzat, 2017, l'Agència estava adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement.

L'informe 9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, comprèn la fiscalització de la liquidació del pressupost de l'entitat i la revisió del compliment de la legalitat aplicable en l'exercici 2016. En l'exercici fiscalitzat el Consorci estava format per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, noranta-set ajuntaments i trenta-set consells comarcals, i estava adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat. El Consorci té com a finalitat fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana.
 
Aquestes fiscalitzacions han anat a càrrec dels departaments sectorials B i D de la Sindicatura, que dirigeixen els síndics Miquel Salazar i Jordi Pons, respectivament.
 

Latest reports Latest reports

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017