The Audit Office, in 2 minutes

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Welcome to the Sindicatura de Comptes de Catalunya, the Public Audit Office for Catalonia, an institution set up under Catalonia's Statute of Autonomy of 1979 and the external auditor of the accounts, financial management and efficiency of the Government of Catalonia (Generalitat), local government and the rest of Catalonia's public sector. The way the functions of the Public Audit Office are defined in the Statute of Autonomy currently in force emphasises the essential characteristics of our institution: it is an audit institution because its role is to audit the monetary and financial management of public entities, verify their compliance with the law and evaluate the efficiency and effectiveness of their operations; it undertakes external audits because it acts independently of the Government and, although it does report to Parliament, it has full organisational, functional and budgetary autonomy; and its powers cover the entire public sector of Catalonia, composed of the Catalan Government, local government, and all the organisations controlled by them.

 + Read more

News News

La Sindicatura de Comptes publica la memòria d'activitats de l'exercici 2018Barcelona, 7 de maig de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament de Catalunya la seva memòria d'activitats de l'any 2018, on la institució fiscalitzadora dona compte de les principals actuacions que ha dut a terme durant l'exercici anterior.

En aquest document, la Sindicatura inclou la relació dels 32 informes de fiscalització que l'entitat va aprovar i emetre l'any 2018, amb el detall de les entitats fiscalitzades, l'objecte dels treballs i l'origen i tipologia dels informes ¿si són de regularitat, de fiscalització limitada, de legalitat o de gestió, i si han estat elaborats per mandat legal o a iniciativa de la Sindicatura.

En la memòria s'aporta informació sobre l'activitat dels òrgans de la Sindicatura -el Ple i la Comissió de govern- i de les diferents comissions de treball: la comissió tècnica, la comissió de formació, la comissió interna del dret d'accés a la informació pública, la comissió per a la implantació integral de l'Administració electrònica, i l'Equip de Revisió Interna de Qualitat, encarregat de fer el control de qualitat dels informes.

Les relacions de la Sindicatura amb el Parlament de Catalunya, a través de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, s'analitzen en un altre apartat de la memòria, amb el detall de les compareixences dels síndics en les cinc sessions que va fer la Comissió de la Sindicatura l'any 2018. A aquestes s'hi afegeixen dues compareixences del síndic major davant el Ple del Parlament per presentar els informes del Compte general de la Generalitat dels exercicis 2014 i 2015.

La memòria inclou també informació sobre les reunions que la Sindicatura manté periòdicament amb el Tribunal de Comptes i amb els òrgans de control extern autonòmics, mitjançant la Conferència de Presidents d'ASOCEX (l'associació que aplega els òrgans de control extern de l'Estat).

A l'últim, a la memòria es dona compte de les activitats que ha dut a terme la Sindicatura en exercici de les seves funcions, tant de caire institucional com en la vessant formativa.   

Latest reports Latest reports

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019