The Audit Office, in 2 minutes

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Welcome to the Sindicatura de Comptes de Catalunya, the Public Audit Office for Catalonia, an institution set up under Catalonia's Statute of Autonomy of 1979 and the external auditor of the accounts, financial management and efficiency of the Government of Catalonia (Generalitat), local government and the rest of Catalonia's public sector. The way the functions of the Public Audit Office are defined in the Statute of Autonomy currently in force emphasises the essential characteristics of our institution: it is an audit institution because its role is to audit the monetary and financial management of public entities, verify their compliance with the law and evaluate the efficiency and effectiveness of their operations; it undertakes external audits because it acts independently of the Government and, although it does report to Parliament, it has full organisational, functional and budgetary autonomy; and its powers cover the entire public sector of Catalonia, composed of the Catalan Government, local government, and all the organisations controlled by them.

 + Read more

News News

La interventora general presenta a la Sindicatura el Compte general de la Generailtat de l'exercici 2018Barcelona, 30 de juliol de 2019

 

La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, ha presentat avui a la Sindicatura el Compte general de la Generalitat de l’exercici 2018.

 

Vidal ha visitat la Sindicatura acompanyada del subdirector general de la Intervenció, Joan Guerrero. Els responsables de la Intervenció General de la Generalitat han mantingut una reunió amb els membres del Ple per explicar-los les dades més rellevants del Compte. A la reunió, encapçalada pel síndic major, Jaume Amat, han assistit els síndics Jordi Pons, Miquel Salazar i Joan-Ignasi Puigdollers.

 

La interventora ha lliurat al síndic major un llapis de memòria amb la documentació del Compte general, que inclou el Compte de l'Administració de la Generalitat; els comptes anuals del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes administratives; els comptes anuals de les entitats comercials, industrials i financeres; els comptes anuals de les entitats de dret públic sotmeses a dret privat; els comptes anuals dels consorcis amb participació majoritària o adscrits a la Generalitat; els comptse anuals de les societats mercantils participades majoritàriament per la Generalitat; els comptes anuals de les fundacions participades majoritàriament per la Generalitat i els comptes anuals de les entitats independents creades amb règim singular.

 

El Compte general del 2018 presentat per la Intervenció conté informació sobre la situació econòmica, financera i patrimonial del sector públic de la Generalitat, la capacitat/necessitat de finançament segons les normes del Sistema Europeu de Comptes, els resultats econòmics i patrimonials de l’exercici, la liquidació dels pressupostos, l’endeutament públic, els avals concedits, els compromisos amb càrrec a exercicis futurs, la distribució territorial de les despeses d’inversió i el grau de realització dels objectius previstos.


 Latest reports Latest reports

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017