Tramesa de contractes a la Sindicatura de Comptes en compliment de l'article 29 de la Llei 30/2007, del 30 d'octubre, de contractes del sector públic Tramesa de contractes a la Sindicatura de Comptes en compliment de l'article 29 de la Llei 30/2007, del 30 d'octubre, de contractes del sector públic

Els ens del sector públic de la Generalitat i els ens del sector públic local poden complir amb la preceptiva tramesa de contractes a la Sindicatura de Comptes, prevista per la Llei de contractes del sector públic, en el seu article 29, de manera fàcil i eficaç en virtut dels acords del Ple esmentats a continuació.

Amb l'objectiu de facilitar els procediments administratius i racionalitzar al màxim els processos de tramesa d'informació, la Sindicatura ha simplificat el contingut de les dades dels expedients que hauran de ser comunicades i trameses a l'òrgan fiscalitzador, en compliment de la llei, mitjançant el Registre públic de contractes de la Generalitat, per als ens del sector públic de la Generalitat, i el Registre telemàtic de la Sindicatura, per als ens del sector públic local. En aquest darrer cas, la Sindicatura ha habilitat en el seu Registre telemàtic un nou procediment anomenat "Comunicació dels contractes, article 29 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic".
 
Resolució del Departament d'Economia i Coneixement (ECO/228/2011) de 25 de gener de 2011, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre el Departament d'Economia i Finances i la Sindicatura de Comptes

Resolució de 10 d'abril de 2012, per la qual es dóna publicitat als acords del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 19 de gener i 8 de juny del 2010, i del 13 i 27 de març del 2012, que estableixen el contingut de l'extracte dels expedients de contractació.

 

Correcció d'errada (DOGC núm. 6110, pàg. 20055, de 18.4.2012)

 

Resolució de 10 d'abril de 2012, per la qual es modifiquen els procediments establerts en l'annex II del Reglament del Registre Telemàtic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a l'addició d'un nou procediment.

 

Correcció d'errada (DOGC núm. 6110, pàg. 20058, de 18.4.2012)