Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 6 d'octubre de 2007 a les 16 hores
Procediment relatiu a l'Informe sobre el Compte General de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'any 2004. Nomenament de la ponència de caràcter informatiu. Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe
Proposta de resolució per la qual s'encomana a la Sindicatura de Comptes l'elaboració d'un informe de fiscalització relatiu a la gestió en la contractació administrativa i de personal de l'empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut corresponent als exercicis 2004, 2005 i 2006. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació. Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe
Procediment relatiu al Informe 2/2004 sobre el Compte general de les corporacions locals corresponent a l'exercici 2003. Tramitació. Descarregueu el fitxer en pdf pdf

Per consultar les tramitacions en curs d'informes de fiscalització al Parlament de Catalunya, cliqueu aquí