La Sindicatura, en 2 minutos

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Bienvenidos a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, institución creada al amparo del Estatuto de autonomía de 1979 y órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña. La definición de las funciones de la Sindicatura, recogida en el Estatuto de autonomía vigente, destaca las características esenciales de esta institución: es un órgano de control porque su función es fiscalizar la gestión económica y financiera de las entidades públicas, verificar el respeto de la legalidad y evaluar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones; lleva a cabo el control externo, porque actúa con independencia de los gobiernos y, pese a tener dependencia orgánica del Parlamento, tiene plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria; y su ámbito competencial abarca todo el sector público de Cataluña, es decir, la Administración de la Generalitat, la Administración local y todos sus entes dependientes.

 

 + Leer más

Actualidad Actualidad

Els síndics compareixen davant la Comissió del Parlament per presentar quatre informes de fiscalitzacióBarcelona, 16 de juliol de 2020

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut avui davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar quatre informes de fiscalització.

La Comssió ha tramitat els següents treballs de la Sindicatura:
 

  •    Informe 11/2019, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017.
  •   Informe 22/2019, sobre la Fundació Institut Català d'Investigació Química, exercici 2017.
  •   Informe 23/2019, sobre el Consorci de Castelldefels Agents de Salut, exercici 2017,
  •   Informe 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, exercici 2018.


El primer punt de l'ordre del dia ha estat la tramitació de l'informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, que la Sindicatura ha de fer anualment i en què ha de donar opinió sobre l'adequació de la informació econòmica i financera presentada per la Intervenció general de la Generalitat i també sobre el compliment de la legalitat. Aquest informe, per la seva especial rellevància, després del tràmit en Comissió s'eleva al Ple de la Cambra, on compareix el síndic major per presentar l'informe.

L'informe 22/2019, relatiu a la Fundació Institut Català d'Investigació Química, ha estat exposat davant la Comissió pel síndic ponent, Jordi Pons i Novell. Aquest treball forma part d'una sèrie d'informes sobre els Centres de Recerca de Catalunya, els anomenats centres CERCA.

L'informe 23/2019, relatiu a l'àmbit sanitari, és un treball de fiscalització del Consorci de Castelldefels Agents de Salut, participat per l'Institut Català de la Salut i l'Ajuntament de Castelldefels i que té encomanada la gestió dels Centres d'Atenció Primària del municipi. Aquest informe l'ha presentat a la Comissió el síndic major, Jaume Amat.

A l'últim, la Comissió ha fet la presentació i el debat de l'informe sobre la Institució de les Lletres Catalanes. Les conclusions més rellevants de l'informe les ha presentades davant la Comissió el síndic Jordi Pons i Novell, qui ha dirigit la fiscalització.


Un cop substanciats la presentació i el debat de l'informe, la Comissió ha acollit la compareixença del director de la Institució de les Lletres Catalanes, Oriol Ponsatí, per explicar el seu posicionament en relació amb les observacions que formula la Sindicatura en el seu informe de fiscalització.

 Últimos informes publicados Últimos informes publicados

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018

Informe 10/2020

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Exercici 2017

Informe 9/2020

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Exercici 2017