La Sindicatura, en 2 minutos

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Bienvenidos a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, institución creada al amparo del Estatuto de autonomía de 1979 y órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña. La definición de las funciones de la Sindicatura, recogida en el Estatuto de autonomía vigente, destaca las características esenciales de esta institución: es un órgano de control porque su función es fiscalizar la gestión económica y financiera de las entidades públicas, verificar el respeto de la legalidad y evaluar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones; lleva a cabo el control externo, porque actúa con independencia de los gobiernos y, pese a tener dependencia orgánica del Parlamento, tiene plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria; y su ámbito competencial abarca todo el sector público de Cataluña, es decir, la Administración de la Generalitat, la Administración local y todos sus entes dependientes.

 

 + Leer más

Actualidad Actualidad

Els síndics compareixen al Parlament per presentar els informes relatius a l'ICS i a Infraestructures.catBarcelona, 19 de setembre de 2019

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut avui davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar dos informes de fiscalització.

La Comissió s'ha reunit aquest matí a les 10 h amb l'ordre del dia següent:

  • Informe 4/2019, sobre l'Institut Català de la Salut (ICS), exercici 2015.
  • Informe 5/2019, relatiu a Infraestructures.cat, exercicis 2012, 2013 i 2014.

L'informe sobre l'ICS és una fiscalització limitada que ha inclòs la revisió de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 i el compliment de la legalitat aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de contractació i de personal. L'ICS, creat el 1983 com a entitat gestora dels serveis sanitaris propis de la Generalitat i dels transferits per la Seguretat Social, presta serveis sanitaris a sis milions de persones en tot el territori de Catalunya i du a terme la seva activitat en vuit hospitals. Les conclusions d'aquest treball les ha presentat davant la Comissió el síndic major, Jaume Amat.

L'informe sobre Infraestructures.cat és una fiscalització de regularitat, per tant financera i de compliment legal, dels comptes anuals d'aquesta empresa pública que gestiona l'obra pública de la Generalitat. La revisió abasta els exercicis 2012, 2013 i 2014. Per a presentar l'informe als diputats ha intervingut el síndic Miquel Salazar, ponent del treball.
 Últimos informes publicados Últimos informes publicados

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017