La Sindicatura, en 2 minutos

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Bienvenidos a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, institución creada al amparo del Estatuto de autonomía de 1979 y órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña. La definición de las funciones de la Sindicatura, recogida en el Estatuto de autonomía vigente, destaca las características esenciales de esta institución: es un órgano de control porque su función es fiscalizar la gestión económica y financiera de las entidades públicas, verificar el respeto de la legalidad y evaluar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones; lleva a cabo el control externo, porque actúa con independencia de los gobiernos y, pese a tener dependencia orgánica del Parlamento, tiene plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria; y su ámbito competencial abarca todo el sector público de Cataluña, es decir, la Administración de la Generalitat, la Administración local y todos sus entes dependientes.

 

 + Leer más

Actualidad Actualidad

La Sindicatura participa en la reunió de la comissió de coordinació de corporacions locals del Tribunal de Comptes i els OCEX

El síndic Joan-Ignasi Puigdollers assisteix a la trobada a Alacant

Barcelona, 12 de juny de 2019

El síndic Joan-Ignasi Puigdollers ha assistit a la reunió de la comissió de coordinació del  Tribunal de Comptes i els OCEX en l’àmbit local, que va tenir lloc els dies 6 i 7 de juny a la ciutat d’Alacant.

La comissió va estar presidida pel conseller del Departament d’Entitats Locals de la Secció de Fiscalització del Tribunal de Comptes, Ramón Álvarez de Miranda.

Entre les iniciatives per millorar el control del sector públic local espanyol, els responsables de l’àrea local de les diferents institucions van analitzar en primer lloc l’estat de situació dels informes relatius a les polítiques mediambientals en municipis superiors als 10.000 habitants que estan realitzant els OCEX en col·laboració amb el Tribunal. En segon lloc, van treballar sobre les línies bàsiques i l’enfocament que han de donar a l’informe que volen iniciar enguany sobre els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats pels ens locals en l’exercici 2018, en el qual col·laboren el Tribunal de Comptes i els OCEX.

Els assistents a la reunió van comentar també els efectes del Reial Decret 424/2017, del 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local. Van analitzar la necessitat de modificar les instruccions sobre remissió d’informació relativa a l’exercici del control intern dels ens locals.

El dia 7 de juny va tenir lloc la reunió la comissió de la plataforma de retiment de comptes de les entitats locals del Tribunal de Comptes i els OCEX. La plataforma és l’eina del Tribunal de Comptes i els OCEX per a la recepció dels comptes generals dels ens locals de tot l’Estat. La Sindicatura assisteix a aquesta reunió, malgrat que compta amb la seva pròpia plataforma, atès que té signat un conveni de col·laboració amb el Tribunal de Comptes per compartir la informació.

 Últimos informes publicados Últimos informes publicados

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019