La Sindicatura, en 2 minutos

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Bienvenidos a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, institución creada al amparo del Estatuto de autonomía de 1979 y órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña. La definición de las funciones de la Sindicatura, recogida en el Estatuto de autonomía vigente, destaca las características esenciales de esta institución: es un órgano de control porque su función es fiscalizar la gestión económica y financiera de las entidades públicas, verificar el respeto de la legalidad y evaluar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones; lleva a cabo el control externo, porque actúa con independencia de los gobiernos y, pese a tener dependencia orgánica del Parlamento, tiene plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria; y su ámbito competencial abarca todo el sector público de Cataluña, es decir, la Administración de la Generalitat, la Administración local y todos sus entes dependientes.

 

 + Leer más

Actualidad Actualidad

Les institucions fiscalitzadores mantenen el seu compromís amb l'exercici del control de la gestió pública en temps de pandèmia

Els presidents del Tribunal de Comptes i dels OCEX van celebrar ahir la primera reunió semestral per videoconferència

Barcelona, 2 de juny de 2020

Les institucions dedicades al control extern dels fons públics han reforçat el seu compromís amb el control de la gestió pública en l'actual context de crisi originada per la pandèmia del coronavirus.

En una reunió celebrada ahir per videoconferència, els presidents del Tribunal de Comptes i dels OCEX autonòmics van coincidir en la necessitat de fiscalitzar les mesures adoptades per les administracions públiques amb motiu de la crisi sociosanitària, mitjançant la inclusió de treballs de control en els programes de fiscalització de les respectives institucions.

El síndic major, Jaume Amat, va participar en la reunió en representació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, aportant les diferents mesures preses pel Ple de la Sindicatura des de la declaració de l'estat d'alarma pel Govern de l'Estat.

Els presidents van posar en comú les mesures organitzatives adoptades per cada institució per col·laborar en la lluita contra l'expansió de la COVID-19, amb la generalització del treball no presencial i la fiscalització mitjançant procediments electrònics. L'aposta per les eines TIC ha permès respondre amb agilitat a la situació d'excepcionalitat causada per aquesta crisi i garantir la "normalitat" en l'exercici de la funció fiscalitzadora, segons l'opinió compartida pels presidents.

Durant la reunió es va posar de manifest que la pandèmia planteja reptes importants i aboca les administracions públiques a invertir recursos i esforços per fer-hi front, amb un gran impacte en la despesa pública. En aquest context, els presidentes van posar en valor la rellevància de les tasques de control que tenen atribuïdes en virtut de la transparència i el retiment de comptes exigibles als gestors públics.

Els responsables d'aquestes institucions van destacar també la importància de compartir informació i reforçar la col·laboració per sumar esforços en temps de crisi.

  

Últimos informes publicados Últimos informes publicados

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018

Informe 10/2020

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Exercici 2017

Informe 9/2020

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Exercici 2017