Comunicació dels contractes de l'àmbit local a la Sindicatura de Comptes Comunicació dels contractes de l'àmbit local a la Sindicatura de Comptes

RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2012, per la qual es modifiquen els procediments establerts en l'annex II del Reglament del Registre Telemàtic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a l'addició d'un nou procediment.

 

Publicació oficial al DOGC núm. 6110 - 18/04/2012

 

Correcció d'errada (DOGC núm. 6110, pàg. 20058, de 18.4.2012)