Trameses telemàtiques del Compte general de corporacions locals (CGCL) Trameses telemàtiques del Compte general de corporacions locals (CGCL)

 • Tramesa d'Informació comptable. Enviament telemàtic des dels ens locals de la tramesa del Compte general de corporacions locals cap a la Sindicatura de Comptes.

   

   Manual d'usuari

   

 • Justificant de recepció. Enviament telemàtic des de la Sindicatura cap als ens locals del justificant de recepció de la documentació tramesa per l'ens amb la inclusió del resultat de la tramitació de l'expedient corresponent.

   

 • Reclamació dels comptes generals no retuts. Enviament telemàtic des de la Sindicatura cap als ens locals de la reclamació dels comptes generals no retuts. 

   

 • Comunicacions diverses.  Enviament telemàtic des de la Sindicatura cap als ens, dels avisos, informacions i actuacions en relació amb la tramesa del Compte general de corporacions locals.
 • Justificant de les incidències.  Enviament telemàtic des dels ens locals cap a la Sindicatura de les justificacions pertinents a les incidències que prèviament li ha enviat la Sindicatura en el justificant de recepció del seu compte general.  Publicació al DOGC 6840 data 27/3/2015