Normativa Normativa

El Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes, aprovat pel Ple de la Sindicatura el 23 d'octubre del 2012, estableix la normativa de funcionament intern de la institució per a aquells aspectes que la Llei 18/2010 no desenvolupa.

 

Els acords adoptats pel Ple de la Sindicatura de Comptes que regulen el retiment de comptes de les entitats del sector públic de la Generalitat i del sector públic local i el retiment de les comptabilitats dels partits polítics es poden consultar en aquests apartats:

 

Per resolució del Síndic Major d'11 de maig de 2021, es determinen els funcionaris habilitats per expedir còpies autèntiques.