Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Tramesa a la Sindicatura dels convenis de col·laboració d'import superior a 600.000 €
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Unificació del retiment de comptes de les entitats del sector públic de la Generalitat a la Sindicatura i a la Intervenció General
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Tramesa dels contractes signats per la Generalitat a la Sindicatura mitjançant el Registre Públic de Contractes
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Tramesa dels contractes signats per la Sindicatura al Registre Públic de Contractes a través del GEEC
Departament de Cultura
Implantació del sistema de gestió documental i arxiu a la Sindicatura de Comptes
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Realització de pràctiques professionals a la Sindicatura d'alumnat del Màster Oficial de Gestió Pública
Comissió Central de Subministraments
Adhesió al catàleg de béns i productes homologats de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat
Autoritat Catalana de la Competència i Servei Català de Trànsit
Conveni multilateral sobre la contractació conjunta dels serveis de manteniment, neteja i seguretat de l'edifici ubicat a la Via Laietana, 60
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Gestió de les activitats finançades amb els fons de formació contínua provinents de les cotitzacions a la Seguretat Social
Autoritat Catalana de la Competència i Servei Català de Trànsit
Conveni multilateral sobre la distribució de les despeses de serveis i subministraments comuns de l'edifici de Via Laietana, 60