Política de privacitat Política de privacitat

1. IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
 
Mitjançant la present política de privacitat la Sindicatura de Comptes de Catalunya amb seu a Via Laietana 60, 08003 Barcelona, garanteix la confidencialitat de les dades personals que es facilitin per mitjà d'aquest web en els termes establerts pel Reglament del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i també la resta de normativa que li sigui aplicable. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin. 
 
Tanmateix, qui faci servir aquest lloc web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i qualsevol dels serveis que s'incorporen en ell, assumeix la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la present política de privacitat.
 
2. RECOLLIDA DE DADES I CONSENTIMENT
 
A l'empara de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, s'inclouran en els nostres Registres d'Activitats del Tractament.
 
Tanmateix, si l'usuari emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten per l'enviament d'un missatge electrònic amb les seves dades personals, autoritza, de manera expressa, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per tractar i incorporar en els Registres d'Activitats de Tractament les dades personals facilitades. El tractament de les dades personals es durà a terme amb caràcter revocable i sense efectes retroactius.
 
Us informem que totes les dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals esmentada anteriorment.
 
La Sindicatura de Comptes de Catalunya no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a les quals l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la seva pròpia pàgina web.
 
3. LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
 
La Sindicatura de Comptes de Catalunya informa que totes les dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat, d'acord amb la nova normativa europea en matèria de protecció de dades personals. La legislació aplicable per a la captació i tractament de les dades personals és la següent:
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)
Si els usuaris no se sentissin protegits en els seus drets personals, poden presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 
Aquest lloc web es regeix exclusivament per la normativa aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquesta pàgina web.
 
4. FINALITATS DEL TRACTAMENT
 
Les dades que sol·licitem són les adequades i necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen. No seran utilitzades amb una finalitat diferent a aquella per a la qual han estat atorgats, i en cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment del titular.
 
D'acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016, la finalitat del web és oferir informació sobre la institució i les seves funcions i activitat.
 
Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà de facilitar les seves dades veritables, exactes, completes i actualitzades.
 
L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni la Sindicatura de Comptes de Catalunya o a qualsevol tercer, per omplir els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o amb dades de tercers.
 
5. EXERCICI DE DRETS: ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ, OPOSICIÓ, PORTABILITAT I SUPRESSIÓ (Art. 16-21 RGPD)
 
A la pàgina web de la Sindicatura de Comptes http://www.sindicatura.cat/proteccio-de-dades/drets-proteccio-dades trobareu les sol·licituds a la vostra disposició, per a l'exercici dels vostres drets i accedir a les vostres dades, rectificar-les, oposar-se, suprimir-les i sol·licitar-ne la portabilitat, o bé, la limitació sobre alguna dada de caràcter personal.
 
Terminis per la resolució: S'estableix el termini d'un mes per fer efectiu el dret de l'interessat, el qual pot ser prorrogat per dos mesos més, en els supòsits de la complexitat, o si el nombre de sol·licituds rebudes és molt elevat. En qualsevol cas, s'haurà d'informar a l'usuari de l'ampliació de les pròrrogues.
 
Exercici dels drets: L'usuari pot exercir els drets en qualsevol moment. Només ho pot fer la persona interessada, o el seu representant legal, si és un menor o un incapaç, donat que, aquests drets són personalíssims.
 
Tramitació: Per realitzar aquest tràmit, ho podeu fer emplenant aquesta sol·licitud electrònica. Cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos i classificats a la pàgina web del Consorci AOC.
 
Dret d'accés (Art. 15 RGPD):
 
L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent: 
 • Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s'han comunicat o es comunicaran les dades.El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.
 • El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s'hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.
 • L'origen de les dades, quan no s'han obtingut de la persona interessada.
 • L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d'aquest tractament.
 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s'ofereixen. 
L'interessat té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Si se sol·licita per mitjans electrònics, la persona interessada té dret a rebre la informació en aquest mateix format. 
 
Restricció al dret a obtenir còpia: Si perjudica els drets i llibertats de terceres persones.
 
Dret de rectificació (Art. 16 RGPD)
 
El dret a rectificació està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L'interessat té dret a obtenir del responsable  que es corregeixin o completin les seves dades personals que resultin inexactes.
 
Dret de supressió (Dret a l'oblit Art. 17 RGPD):
 
L'interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"):
 • Si les dades personals ja no són necessàries en relació amb la finalitat per a la qual es van obtenir les dades.
 • En els casos en què per al tractament sigui necessari el consentiment, i l'usuari decideixi no atorgar-lo.
 • Si l'usuari s'oposa al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment del mateix.
 • Si les dades personals han estat atorgades dins de l'àmbit de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, adreçada a menors.
Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d'adoptar mesures raonables per informar de la supressió els altres responsables que estan tractant aquestes dades. 
 
El responsable ha de comunicar la supressió a cadascuna de les persones destinatàries, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable ha d'identificar les persones destinatàries. 
 
Excepcions a l'exercici del dret de supressió:
 • L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.
 • El compliment d'una obligació legal.
 • L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. 
Dret d'oposició (Art. 21 RGPD)
 
L'interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals, en qualsevol moment:
 • Quan el tractament es basa en l'interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l'interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l'oposició s'ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal. El responsable del tractament ha de deixar de tractar-les, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de la persona interessada, o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
 • Quan el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • Quan el tractament té fins estadístics o d'investigació científica o històrica i s'invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 
Dret a la limitació del tractament (Art. 18 RGPD)
 
El dret a la limitació del tractament és un dret de l'interessat consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. No s'ha de confondre amb el bloqueig de dades de l'LOPD. 
 
La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar. La limitació es pot sol·licitar quan:
 • L'interessat ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si s'escau atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a la supressió.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat  s'oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions. 
Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents:
 • Amb el consentiment de la persona interessada.
 • Per formular, exercir o defensar reclamacions.
 • Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica.
 • Per raons d'interès públic importants, de la Unió o de l'estat membre corresponent. 
El responsable ha de comunicar la limitació a cadascuna de les persones destinatàries, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable ha d'identificar les persones destinatàries.
 
Dret a la portabilitat de les dades (Art. 20 RGPD)
 
L'interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents: 
 • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats. 
En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat anterior, la persona interessada té dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable, quan sigui tècnicament possible.
 
Limitacions: no es pot exercir aquest dret quan el tractament es fonamenta en el compliment d'una missió d'interès públic o és inherent a l'exercici del poder públic.