Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 14 d'abril de 2016 a les 9:30 hores
Informe 33/2014, sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, exercici 2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 3/2015, relatiu al Consorci Escola Industrial de Barcelona, exercici 2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 4/2015, sobre el Servei d'Ocupació de Catalunya, resolució 637/IX del Parlament Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 7/2015, relatiu al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, exercici 2011 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe