Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 15 d'octubre de 2020 a les 10:15 hores (videconferència)
Informe 20/2019, sobre Universitat Autònoma de Barcelona, entitats participades, exercici 2017 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 1/2020, relatiu a la Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua, exercici 2017 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 3/2020, sobre les empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes, exercici 2017 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 4/2020, relatiu al Patronat de la Muntanya de Montserrat, exercici 2017 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe