Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 6 de juliol de 2017 a les 10:45 hores
Informe 31/2016, sobre el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, exercici 2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 35/2016, sobre el retiment de comptes dels partits políticsi de les associacions i fundacions vinculades, exercicis 2014 i 2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 2/2017, relatiu al Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, exercici 2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe