Actualitat Actualitat

Nova aplicació de consulta de dades del compte general dels ens locals

BARCELONA, 18 de gener.- S'ha posat en funcionament a la Web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (www.sindicatura.cat) una nova aplicació

BARCELONA, 18 de gener.- S'ha posat en funcionament a la Web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (www.sindicatura.cat) una nova aplicació que permet consultar les dades de la tramitació del Compte general dels ens locals de Catalunya i dels seus ens dependents (organismes autònoms i societats mercantils) que hagin tramès a la Sindicatura, així com els apunts referents al Compte general del registre d’entrada de documents, estats tramitats dins o fora de termini i fitxers pdf resultants.

 

Per poder accedir a aquesta aplicació feu clic aquí o aneu a l’opció “Informació rellevant per a corporacions locals” de la pàgina principal de la Web.