Actualitat Actualitat

Ernest Sena, nou membre de la comissió de govern de la Sindicatura de Comptes

El ple de l'òrgan fiscalitzador aprova el nomenament del síndic responsable del departament sectorial F

BARCELONA, 27 de febrer.- El ple de la Sindicatura de Comptes ha aprovat el nomenament del síndic Ernest Sena i Calabuig com a membre de la comissió de govern de la institució, a proposta del síndic major, Joan Colom i Naval. En sessió tinguda el passat dimarts 20 de febrer, els síndics reunits en ple van aprovar la incorporació d'Ernest Sena a la comissió de govern, formada per dos síndics i presidida pel síndic major, d'acord amb la llei.

El nomenament de Sena cobreix la vacant de Montserrat de Vehí i Torra, síndica de la Sindicatura de Comptes i membre de la comissió de govern de la institució fins que va cessar en el càrrec el 17 de gener d’enguany.

Amb la nova configuració, la comissió de govern de la Sindicatura queda formada pels síndics Agustí Colom i Ernest Sena, i presidida pel síndic major, Joan Colom.

En el ple de la Sindicatura de Comptes, Ernest Sena té atribuïda la fiscalització del sector supramunicipal (diputacions i consells comarcals).

 

La comissió de govern és l’òrgan encarregat d’exercir la direcció interna de la Sindicatura. D’acord amb la llei, correspon a la comissió de govern distribuir les tasques de la Sindicatura entre els seus òrgans, exercir la direcció superior del personal i autoritzar la realització de les despeses, la contractació de béns i serveis, subministraments i altres prestacions necessàries per al correcte funcionament de la institució.