Actualitat Actualitat

La Sindicatura de Comptes lliura al president del Parlament l'informe del Compte General de la Generalitat de 2004

El síndic major, Joan Colom, compareixerà acompanyat de la resta de membres del ple

BARCELONA, 18 de juny.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya, la institució fiscalitzadora dels comptes i de la gestió econòmica de la Generalitat i els ens locals de Catalunya, compareix avui al Parlament de Catalunya per a complir amb l’entrega de l’informe del Compte General de la Generalitat, el treball més important que la llei obliga a fer cada any a la Sindicatura.

 

El síndic major, Joan Colom, compareixerà al Parlament acompanyat de la resta de membres del ple de la Sindicatura de Comptes, els síndics Agustí Colom, Alexandre Pedrós, Enric Genescà, Ernest Sena, Jaume Amat i Jordi Pons. Els membres de l’òrgan fiscalitzador extern del sector públic català seran rebuts pel president del Parlament, Ernest Benach, al despatx d’audiències de la Cambra a les 13.00 hores.

El síndic major lliurarà al president del Parlament l’informe del Compte General de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’exercici 2004, tant en paper com en suport electrònic, en un llapis de memòria.

 

L’informe es presenta en dos volums, on es recullen els diferents estats comptables que d’acord amb Llei de finances públiques de Catalunya han de conformar el Compte General de la Generalitat de Catalunya. En el volum I s’inclou el compte de l’Administració general de la Generalitat, de les entitats autònomes administratives i de les entitats gestores de la Seguretat Social (Institut Català de la Salut, Servei Català de la Salut i Institut Català d’Assistència i Serveis Socials).

 

El volum II consta dels comptes generals de les diputacions provincials, els comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial o financer, els de les empreses públiques i altres ens de dret públic.

 

L’informe corresponent al Compte General de la Generalitat de Catalunya és el de major envergadura que elabora cada any la Sindicatura de Comptes. En la seva elaboració participen diferents departaments de l’òrgan fiscalitzador, en funció de les diferents àrees objecte de fiscalització.

 

L’informe del Compte General de la Generalitat de Catalunya s’elabora en compliment de l’article 8.2 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, que estableix que aquesta ha d’examinar i comprovar el compte general de la Generalitat i elaborar el corresponent informe per al Parlament.