Actualitat Actualitat

La Sindicatura de Comptes ha lliurat avui al president del Parlament l'informe del Compte General de la Generalitat de 2004

El síndic major, Joan Colom, ha avançat que el treball apunta a una reducció del dèficit i l'endeutament de l'Administració catalana

BARCELONA, 18 de juny.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya, la institució fiscalitzadora dels comptes i de la gestió econòmica de la Generalitat i els ens locals de Catalunya, ha comparegut avui al Parlament de Catalunya per a complir amb l’entrega de l’informe del Compte General de la Generalitat corresponent a l’exercici 2004.

 

El síndic major, Joan Colom, ha comparegut al Parlament acompanyat de la resta de membres del ple de la Sindicatura de Comptes, els síndics Agustí Colom, Alexandre Pedrós, Enric Genescà, Ernest Sena, Jaume Amat i Jordi Pons. Els membres de l’òrgan fiscalitzador extern del sector públic català han estat rebuts pel president del Parlament, Ernest Benach, al despatx d’audiències de la Cambra poc després de les 13.00 hores.

 

El síndic major ha lliurat al president del Parlament l’informe del Compte General de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’exercici 2004, tant en paper com en suport electrònic, en un llapis de memòria.

 

A continuació, els membres del ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya han mantingut una reunió de prop de mitja hora amb el president del Parlament.

 

Al termini de l’acte, el síndic major ha dit en declaracions als mitjans de comunicació que l’informe sobre el comptes de 2004 “continua la tendència apuntada en l’informe de l’exercici anterior de reducció del dèficit, l’endeutament i el desplaçament de la despesa”, un fet que “la Sindicatura de Comptes valora positivament”, segons ha manifestat Joan Colom.

 

Colom ha avançat que la Sindicatura de Comptes podrà aprovar aquest mateix any l’informe del compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici 2005.

 

El síndic major ha afirmat també que “les relacions tibants amb el Tribunal de Cuentas” han estat una de les qüestions tractades amb el president del Parlament. A preguntes dels periodistes, ha concretat que ha tingut coneixement per carta d’una propera fiscalització que durà a terme l’òrgan fiscalitzador estatal “sense cooperació de la Sindicatura de Comptes i que afecta una desena d’ajuntaments catalans”.

 

Amb data 24 de maig, la Sindicatura de Comptes ha rebut un ofici del president del Tribunal de Cuentas de España, Ubaldo Nieto de Alba, en què li comunica que l’òrgan de control estatal, d’acord amb el seu programa de treball de 2007, farà una “fiscalització de la contractació en l’àmbit local de serveis i suministres d’energia i telecomunicacions en els exercicis 2003, 2004 i 2005”. L’esmentat treball de fiscalització, segons precisa la carta del Tribunal de Cuentas, afecta a tots els municipis espanyols de més de 100.000 habitants i es durà a terme “amb els mitjans exclusius del Tribunal de Cuentas”.

 

El síndic major ha avançat que ha posat aquesta informació en coneixement de tots els grups parlamentaris i del Consell Executiu de la Generalitat.

Informe anual de 2004

 

L’informe del Compte General de la Generalitat de 2004, que aquesta setmana començarà la seva tramitació parlamentària, es presenta en dos volums, on es recullen els diferents estats comptables que d’acord amb Llei de finances públiques de Catalunya han de conformar el Compte General de la Generalitat de Catalunya. En el volum I s’inclou el compte de l’Administració general de la Generalitat, de les entitats autònomes administratives i de les entitats gestores de la Seguretat Social (Institut Català de la Salut, Servei Català de la Salut i Institut Català d’Assistència i Serveis Socials).

 

El volum II consta dels comptes generals de les diputacions provincials, els comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial o financer, els de les empreses públiques i altres ens de dret públic.

 

L’informe corresponent al Compte General de la Generalitat de Catalunya és el de major envergadura que elabora cada any la Sindicatura de Comptes. En la seva elaboració participen diferents departaments de l’òrgan fiscalitzador, en funció de les diferents àrees objecte de fiscalització.

 

L’informe del Compte General de la Generalitat de Catalunya s’elabora en compliment de l’article 8.2 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, que estableix que aquesta ha d’examinar i comprovar el compte general de la Generalitat i elaborar el corresponent informe per al Parlament.