Actualitat Actualitat

El ple de la Sindicatura de Comptes acorda la creació d'una comissió tècnica per a la millora dels treballs de fiscalització

L'òrgan tindrà caràcter consultiu i estarà presidit pel síndic major i integrat pels set supervisors i el cap del gabinet jurídic

BARCELONA, 20 de juny.- El ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha donat llum verda a la creació d’una comissió tècnica en el si de la institució que tindrà per objecte debatre i proposar totes aquelles mesures que contribueixin a incrementar la qualitat tècnica dels treballs de fiscalització.

 

En la seva reunió del passat dia 6 de juny, el ple de la Sindicatura va acordar dotar-se d’un òrgan d’assessorament tècnic en la línia del que ja tenen altres instituciones de control autonòmiques com el Tribunal Basc de Comptes Públiques.

 

La comissió tècnica, que es constituirà en les properes setmanes, estarà presidida pel síndic major, Joan Colom, i integrada pels auditors supervisors dels set departaments sectorials en què s’organitza la Sindicatura i el cap del gabinet jurídic de la institució. En funció de les qüestions a tractar, podran participar també de forma puntual en les reunions de la comissió algun altre membre del ple o algun auditor, lletrat o tècnic superior de la Sindicatura.

 

Aquest òrgan tindrà caràcter consultiu i podrà proposar l’adopció de totes aquelles millores tècniques, tant formals com de contingut, que redundin en la qualitat dels informes de fiscalització.

 

L’acord del ple encomana les següents funcions a la comissió tècnica:

 

  • Debatre i proposar mesures per incrementar la qualitat tècnica dels treballs de fiscalització.
  • Elaborar propostes de normes, manuals i programes tècnics per a la seva aplicació en l’activitat fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
  • Proposar criteris per a l’harmonització de l’activitat de fiscalització de la Sindicatura.
  • Proposar normes sobre l’estructura, característiques, estil, presentació i altres circumstàncies relatives a la materialitat d’informes de fiscalització.
  • Analitzar els mètodes de treball i plantejar alternatives per incrementar l’eficiència.

 

Qualsevol altra funció que permeti millorar la coordinació, qualitat i efectivitat tècnica de l’activitat fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.