Actualitat Actualitat

La Sindicatura de Comptes compareix al Parlament per a presentar l'informe sobre el Compte general de les corporacions localsBARCELONA, 16 d'octubre de 2007.- El Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, encapçalat pel síndic major, Joan Colom, ha comparegut avui davant de la Comissió competent del Parlament per a la presentació de l'informe sobre el Compte general de les corporacions locals corresponent a l'exercici 2003.

A la sessió d’avui, que ha tingut lloc a les 16.00 hores a la Sala 1 del Parlament de Catalunya, hi ha assistit el síndic major, Joan Colom, acompanyat de la resta de membres del Ple de la institució fiscalitzadora, els síndics Agustí Colom, Alexandre Pedrós, Enric Genescà, Ernest Sena, Jaume Amat i Jordi Pons.

El ponent de l’informe sobre el compte general de les corporacions locals –que inclou els comptes dels ajuntaments, les diputacions, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades, i els seus ens depenents- i l’encarregat de fer la presentació davant la comissió és el síndic Alexandre Pedrós, qui en el Ple de la Sindicatura dirigeix el Departament sectorial E, responsable de la fiscalització del sector local.

Pedrós ha destacat que el resultat global del retiment de comptes de tot el sector local català -1.895 unitats- és del 75% al 2003. Entre les incidències més comunes, el síndic ha esmentat que un gran nombre dels comptes no han estat lliurats ni en el termini legal ni en la forma que estableix la normativa. Una altra de les recomanacions que fa la Sindicatura és la millora del control intern als ajuntaments amb la cobertura de la plaça de secretari-interventor per concurs-oposició.

El nivell de retiment dels ens locals, pel que fa al retiment de la liquidació pressupostària, és el següent: diputacions 100% (4/4); consells comarcals 98% (40/41); mancomunitats 42% (27/64); entitats metropolitanes 100% (2/2); ajuntaments 76% (718/946) i entitats municipals descentralitzades 75% (42/56).

En la seva exposició davant la Comissió parlamentària, Pedrós ha destacat que el 76% dels ajuntaments que han retut comptes el 2003 representen el 95% de la població catalana, per la qual cosa ha valorat el nivell de retiment de comptes de “globalment satisfactori i en procés de gradual millora”.

A més de la presentació de l’esmentat informe, la comissió ha tingut uns altres dos punts en l’ordre del dia. El primer ha estat el nomenament de la ponència informativa que ha d’elaborar el dictamen sobre el compte general de la Generalitat de Catalunya (exercici 2004), que, d’acord amb el reglament de la cambra és el procediment amb el qual s’inicia la tramitació de l’informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya.

El segon punt ha estat el debat i votació d’una proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari Popular encomanant a la Sindicatura de Comptes l’elaboració d’un informe de fiscalització relatiu a la gestió en la contractació administrativa i de personal de l’empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut corresponent als exercicis 2004, 2005 i 2006.