Actualitat Actualitat

Registre telemàtic29/01/2007 - Nou servei telemàtic de tramesa de documentació

 

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2007, de modificació dels procediments establerts en l'annex II del Reglament del Registre Telemàtic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per l'addició d'un nou procediment.
Publicació oficial al DOGC núm. 4809 - 29/01/2007
 
29/09/2006 - La Sindicatura de Comptes de Catalunya posa en marxa el Registre Telemàtic

 
Per tal de potenciar l'ús de les tecnologies en les relacions amb els ens fiscalitzats per la Sindicatura de Comptes i millorar la gestió de la institució, la Sindicatura de Comptes posa en marxa el Registre Telemàtic. El reglament del Registre Telemàtic, publicat en el DOGC núm. 4729 – dia 29/09/2006, serà l'instrument normatiu que determinarà les condicions, les garanties i els efectes jurídics de la utilització dels mitjans electrònics en els procediments i tràmits que realitza la Sindicatura de Comptes.
 
Els tràmits susceptibles de portar-se a terme mitjançant el Registre Telemàtic de la Sindicatura de Comptes que es descriuen a continuació es podran realitzar a través de l'Extranet de les Administracions Catalanes (www.eacat.net):  

Trameses telemàtiques del Compte general de corporacions locals (CGCL)


Tramesa d'Informació comptable. Enviament telemàtic des dels ens locals de la tramesa del Compte general de corporacions locals cap a la Sindicatura de Comptes.


Justificant de recepció. Enviament telemàtic des de la Sindicatura cap als ens locals del justificant de recepció de la documentació tramesa per l'ens amb la inclusió del resultat de la tramitació de l'expedient corresponent.


Reclamació dels comptes generals no retuts. Enviament telemàtic des de la Sindicatura cap als ens locals de la reclamació dels comptes generals no retuts.


Comunicacions diverses. Enviament telemàtic des de la Sindicatura cap als ens, dels avisos, informacions i actuacions en relació amb la tramesa del Compte general de corporacions locals.


Auditories. Enviament telemàtic per part de l'interventor general cap a la Sindicatura de Comptes de les auditories practicades sota la direcció d'interventors de la Generalitat de qualsevol ens que pertany a la Generalitat de Catalunya.


Resposta de les circularitzacions dels ens fiscalitzats. La Sindicatura de Comptes continuarà enviant per correu ordinari les circularitzacions, però els ens podran enviar telemàticament la documentació demanada.


Projecte d'informe i al·legacions: Possibilitat que la Sindicatura de Comptes enviï telemàticament a l'ens que s'ha fiscalitzat el projecte d'informe i que es faci un intercanvi telemàtic de les al·legacions i justificacions oportunes aportades per l'ens.
 
El reglament preveu que s'hi puguin afegir nous tràmits mitjançant resolució del Síndic major, que seran difosos en la corresponent publicació al DOGC i a través de la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (www.sindicatura.cat).