Actualitat Actualitat

Formació sobre la planificació dels treballs d'auditoria basada en la identificació de riscosBarcelona, 31 d’octubre de 2019

El personal d’auditoria de la Sindicatura de Comptes ha rebut avui una sessió formativa sobre la planificació i identificació de riscos en els treballs d’auditoria de comptes. El curs ha estat impartit a la seu de la Sindicatura per l’economista Pere Ruiz, soci d’una companyia d’auditoria.

Ruiz ha explicat la importància de detectar els riscos d’auditoria en la fase de planificació dels treballs de cara a evitar conclusions equivocades de l’auditor i a optimitzar les tasques d’auditoria.

D’acord amb la seva exposició, la planificació de l’auditoria basada en riscos consta de les fases següents: pla previ, revisió analítica, revisió del control intern, determinació de risc i materialitat i disseny de proves.   

La planificació de l’auditoria dels estats financers és una de les trenta-quatre NIA-ES-SP (normes internacionals d’auditoria adaptades al sector públic espanyol) que ha adoptat recentment la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), incorporant les darreres actualitzacions de la normativa internacional d’auditoria. La norma que regula la planificació dels treballs d’auditoria financera és la NIA-ES-SP-1300, aprovada mitjançant Resolució de la IGAE de 25 d’octubre del 2019.