Actualitat Actualitat

La Sindicatura lliura al president del Parlament l'informe del Compte general de la Generalitat de l'exercici 2017

El síndic major, Jaume Amat, destaca l'esforç de la Intervenció General per millorar la presentació dels comptes

Barcelona, 31 de juliol de 2019

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han lliurat avui al president del Parlament l'informe 11/2019, del Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'exercici 2019.

El síndic major ha entregat al president del Parlament, Roger Torrent, un exemplar en format llibre i un llapis de memòria amb l'informe anual del Compte general de la Generalitat, que inicia així la seva tramitació parlamentària.

Torrent ha rebut els síndics al despatx d'audiències del Parlament i, un cop fet el lliurament de l'informe, hi han mantingut una breu trobada. A l'audiència han assistit els síndics Jaume Amat, Jordi Pons, Miquel Salazar i Joan-Ignasi Puigdollers, i també el secretari general de la Sindicatura, Manel Rodríguez.

L'informe del Compte general té per objecte emetre una opinió sobre si els comptes anuals de la Generalitat i del seu sector públic, formulats i presentats per la Intervenció General,  s'adeqüen als principis comptables que són d'aplicació i si s'ha complert la legalitat. Per primera vegada, el Compte general del 2017 presentat per la Intervenció inclou els comptes i estats de l'Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut, de les entitats autònomes administratives i dels consorcis adscrits a la Generalitat, i també de totes les entitats del sector públic no administratiu, en compliment de l'article 80.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

El treball de fiscalització recull vint-i-dues observacions, quatre millores respecte el Compte general de l'exercici anterior i una recomanació general, on la Sindicatura posa de manifest "la delicada situació financera de la Generalitat a 31 de desembre del 2017 pel que fa a les necessitats de finançament, pel fet que el Romanent de tresoreria i els fons propis són negatius, per l'elevat endeutament financer i pels compromisos de despeses adquirits amb càrrec a exercicis futurs."

A la sortida de la reunió, el síndic major ha reconegut que la Intervenció General "ha fet un esforç molt important" per millorar la presentació dels comptes de la Generalitat, amb l'aprovació d'un pla de comptabilitat nou i la modificació de la llei per afegir al Compte general els comptes de totes les entitats i empreses dependents de la Generalitat. "Ara la Intervenció ens dona tot el compte sencer", ha afirmat.

Pel que fa a l'estat de les finances de la Generalitat, Amat ha dit que "s'ha fet un esforç molt important per congelar les despeses", malgrat que l'exercici 2017 "es va incomplir la regla de despesa, ja que la despesa va créixer més que el PIB, a causa fonamentalment de l'increment del capítol 1 del pressupost".

Preguntat pels efectes de l'aplicació de l'article 155 en els comptes del 2017, el síndic major ha avalat el càlcul del cost associat al 155 que ha fet la Intervenció General, estimat en 500 M¿. "És una xifra important des del punt de vista de la gestió", ha reblat.