Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de l'entitat pública Gestió de Serveis Sanitaris



Barcelona, 12 de setembre de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 12/2019, de fiscalització de l'entitat pública Gestió de Serveis Sanitaris, exercici 2016.

Gestió de Serveis Sanitaris és una empresa pública que té la naturalesa d'entitat de dret públic sotmesa a dret privat, creada el 1992 i encarregada de la gestió i l'administració dels serveis en matèria sanitària que van ser traspassats de la Diputació de Lleida a la Generalitat de Catalunya. GSS du a terme la seva activitat assistencial als territoris de la Regió Sanitària de Lleida i la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran i àrees d'influència.

La fiscalització, de regularitat, ha inclòs la revisió dels comptes anuals de l'entitat corresponents a l'exercici 2016. La Sindicatura ha verificat també que l'entitat va desenvolupar la seva activitat d'acord amb la normativa d'aplicació, especialment en els àmbits de gestió de personal i de contractació.

L'informe ha estat elaborat pel departament sectorial C de la Sindicatura, dirigit pel síndic major, Jaume Amat.