Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe sobre el Compte general de les corporacions locals

El 69% dels ens locals de Catalunya van presentar els comptes del 2017 a l'òrgan fiscalitzador dins del termini legal

Barcelona, 10 de juliol de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat l’informe del Compte general de les corporacions locals corresponent a l’exercici 2017.

El treball té per objecte avaluar el grau de retiment dels comptes dels ens locals dins del termini que estableix la legislació, el 15 d’octubre de l’any següent al del tancament de l’exercici. La Sindicatura també verifica en aquest informe si els comptes lliurats inclouen tots els estats comptables previstos per la normativa, si es presenten els comptes de tots els ens integrants d’un mateix grup local i si el Compte general ha estat degudament aprovat i tramès a l’òrgan fiscalitzador.

L’informe 7/2019 posa de manifest que el 69% dels ens locals van presentar el Compte general a la Sindicatura dins del termini legal, el que equival a un total de 775 dels 1.127 ens registrats a Catalunya l’any 2017. D’aquests 775 comptes retuts, 81 es van lliurar de forma incompleta.

Les dades representen una lleugera millora respecte al grau de retiment dels comptes de l’exercici anterior, en bona part motivada per l’increment dels comptes lliurats per les mancomunitats de municipis, els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades.

L’elaboració de l’informe sobre el Compte general de les corporacions locals correspon al departament sectorial E de la Sindicatura, dirigit pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers.