Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica dos nous informes, sobre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari i sobre el Consell Comarcal d'OsonaBarcelona, 9 d’octubre de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat dos nous informes de fiscalització, sobre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i sobre el Consell Comarcal d’Osona i els consorcis dependents.

L’informe 13/2019 és un treball de fiscalització d’AQU Catalunya, l’agència encarregada de vetllar per la qualitat de l’educació superior a Catalunya. Es tracta d’una fiscalització dels comptes anuals i de l’activitat d’aquesta entitat referents a l’exercici 2017. El ponent d’aquest informe és el síndic Jordi Pons i Novell, titular dels departaments d’educació i cultura en el Ple de la Sindicatura.

L’informe 14/2019 forma part dels treballs de fiscalització de la Sindicatura sobre el sector públic local català, en aquest cas sobre el Consell Comarcal d’Osona i els consorcis dependents. L’informe és un treball de control financer i de compliment de la legalitat, especialment en els àmbits de la contractació, de les subvencions i de les despeses de personal. El ponent és el síndic Miquel Salazar, qui en el Ple de la Sindicatura té atribuïda la fiscalització del sector públic supramunicipal i dels departaments del sector productiu de la Generalitat.