Actualitat Actualitat

Publicats els informes sobre l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci per a la Normalització LingüísticaBarcelona, 24 de juliol de 2019

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament dos nous informes de fiscalització, relatius a l'Agència Catalana de Turisme i al Consorci per a la Normalització Lingüística.

L'informe 8/2019, sobre l'Agència Catalana de Turisme, té per objecte analitzar si l'aplicació dels recursos procedents de l'Impost sobre estades en establiments turístics s'ha fet d'acord amb les finalitats que preveu la normativa. L'Agència és una entitat de dret públic que ajusta la seva activitat al dret privat, i la seva missió és promocionar Catalunya com a destinació turística de referència internacional. L'exercici fiscalitzat, 2017, l'Agència estava adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement.

L'informe 9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, comprèn la fiscalització de la liquidació del pressupost de l'entitat i la revisió del compliment de la legalitat aplicable en l'exercici 2016. En l'exercici fiscalitzat el Consorci estava format per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, noranta-set ajuntaments i trenta-set consells comarcals, i estava adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat. El Consorci té com a finalitat fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana.
 
Aquestes fiscalitzacions han anat a càrrec dels departaments sectorials B i D de la Sindicatura, que dirigeixen els síndics Miquel Salazar i Jordi Pons, respectivament.