Actualitat Actualitat

La interventora general presenta a la Sindicatura el Compte general de la Generailtat de l'exercici 2018Barcelona, 30 de juliol de 2019

 

La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, ha presentat avui a la Sindicatura el Compte general de la Generalitat de l’exercici 2018.

 

Vidal ha visitat la Sindicatura acompanyada del subdirector general de la Intervenció, Joan Guerrero. Els responsables de la Intervenció General de la Generalitat han mantingut una reunió amb els membres del Ple per explicar-los les dades més rellevants del Compte. A la reunió, encapçalada pel síndic major, Jaume Amat, han assistit els síndics Jordi Pons, Miquel Salazar i Joan-Ignasi Puigdollers.

 

La interventora ha lliurat al síndic major un llapis de memòria amb la documentació del Compte general, que inclou el Compte de l'Administració de la Generalitat; els comptes anuals del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes administratives; els comptes anuals de les entitats comercials, industrials i financeres; els comptes anuals de les entitats de dret públic sotmeses a dret privat; els comptes anuals dels consorcis amb participació majoritària o adscrits a la Generalitat; els comptse anuals de les societats mercantils participades majoritàriament per la Generalitat; els comptes anuals de les fundacions participades majoritàriament per la Generalitat i els comptes anuals de les entitats independents creades amb règim singular.

 

El Compte general del 2018 presentat per la Intervenció conté informació sobre la situació econòmica, financera i patrimonial del sector públic de la Generalitat, la capacitat/necessitat de finançament segons les normes del Sistema Europeu de Comptes, els resultats econòmics i patrimonials de l’exercici, la liquidació dels pressupostos, l’endeutament públic, els avals concedits, els compromisos amb càrrec a exercicis futurs, la distribució territorial de les despeses d’inversió i el grau de realització dels objectius previstos.