Gestió i tramesa dels acords contraris a objeccions (Art. 218.3 del TRLRHL) Gestió i tramesa dels acords contraris a objeccions (Art. 218.3 del TRLRHL)

Accés a l'aplicació web                             Manual d'usuari

 

Els ens del sector públic local poden complir amb la preceptiva tramesa, al Tribunal de Comptes, dels acords i resolucions contraris a les objeccions formulades pel òrgans interventors i les anomalies detectades en matèria d'ingressos, prevista pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en l'article 218 i les modificacions introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, enviant-les a la Sindicatura de Comptes, en virtut del Conveni de col·laboració entre ambdues Institucions i dels acords adoptats pel Ple de la Sindicatura. 

 

Conveni de col·laboració signat el dia 2 de novembre de 2015         Acord del Ple

 

Amb l'objectiu de facilitar els procediments administratius i racionalitzar al màxim els processos de tramesa de la informació, la Sindicatura ha creat una aplicació web que permet gestionar la informació relativa als acords i resolucions contraris a les objeccions formulades pels òrgans interventors, als acords i resolucions adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia i a les anomalies d'ingressos i  obtenir un únic fitxer amb tota la informació esmentada. Aquest fitxer s'ha de trametre a la Sindicatura a través del portal EACAT.

 

A aquest efecte, la Sindicatura ha habilitat en el seu Registre telemàtic un nou procediment anomenat "Objeccions (art. 218.3 del TRLRHL)".

 

Resolució del procediment telemàtic    

 

EACAT
L'extranet de les administracions catalanes