Tramesa de contractes Tramesa de contractes

En virtut del conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes, ambdues institucions consideren tramesa la informació i la documentació contractual quan es rebi per qualsevol d'elles, en suport informàtic i per procediment telemàtic, de conformitat amb les respectives disposicions, produint efectes, quan sigui procedent, davant les dues institucions mitjançant un únic enviament.
 
Els ens del sector públic local de Catalunya compleixen l'obligació prevista a l'article 335 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, enviant la informació sobre els seus contractes al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
Podeu accedir al Registre Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya mitjançant aquest enllaç:
 

 

Servei d'atenció a les corporacions locals

93 270 11 61

cgcl@sindicatura.cat