Tramesa de contractes Tramesa de contractes

En virtut del conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes, ambdues institucions consideren tramesa la informació i la documentació contractual quan es rebi per qualsevol d'elles, en suport informàtic i per procediment telemàtic, de conformitat amb les respectives disposicions, produint efectes, quan sigui procedent, davant les dues institucions mitjançant un únic enviament.
 
Els ens del sector públic local de Catalunya compleixen l'obligació prevista a l'article 335 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, dipositant la informació sobre els seus contractes i llurs modificacions, pròrrogues o variacions de termini, variacions de preu, nul·litat i extinció al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya d'on la Sindicatura de Comptes l'extreu i l'envia al Tribunal de Comptes. 
 
Podeu accedir al Registre Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya mitjançant aquest enllaç: