Tramesa de convenis Tramesa de convenis

En virtut del conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes, ambdues institucions consideren tramesa la informació relativa als convenis formalitzats per les entitats locals catalanes quan es rebin per qualsevol d'elles, en suport informàtic i per procediment telemàtic, de conformitat amb les respectives disposicions, produint efectes, quan sigui procedent, davant les dues institucions mitjançant un únic enviament.
 
Els ens del sector públic local compleixen l'obligació prevista a l'article 53 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, per la qual s'aprova la Llei de règim jurídic del sector públic, enviant la informació sobre els seus convenis al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya.
 
Podeu accedir al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència mitjançant aquest enllaç: